Ratings: 4(Hits:12,145,678) (Views:12,123,567)
★★★★☆
Panginoon po naming Diyos, kami ay lumalapit sa iyo. ang buong bayan ay tiklop at naninikluhod na dumadalangin sa iyo upang idulog ang aming hinaing. Ang aming hapis. kapighatian at kaapihan mula sa mga mapanakop na mga dayuhan.

Wala kaming laban, ang aming pakikidigma ay tila isang suntok sa buwan at kami ay isa lamang langgam sa kanilang mga harapan, ang amin lamang taglay ay ang aming matibay na pananampalataya, ang aming saligan ay ang iyong katotohanan. Buo at tiwalang hindi mo kami pababayaan sa takbuhing ito ng aming bayan,

Maraming taon na ang ginugol namin, nakiusap, at umasa sa aming kakayahan at magagawa. subalit nakalimutan naming alalahanin ang mas higit mong kapangyarihan at magagawa sa aming mga pangangailangan, Ikaw ang nagbigay sa amin ng laot, at lupa, upang amin itong pamahalaanan. ikaw ang aming pastol at pinunong mandaragat, ikaw ang humawi sa nagngangalit na mga alon ng dagat, ikaw ang naging payapang kanlungan ng mga mangingisda ng sangkatauhan,

Muli mong dinggin o Diyos ang palahaw ng aming bayan. tubusin ang bawat isla at ihango ang kanyang mga karapatan. bigyang katarungan ang aming hapis na kalagayan. 
Tipunin mo ang aming puso, pag kaisahain para sa isang makabuluhang panawagan

Dinggin mo Diyos ang aming Panalangin, At gawing payapa ang aming hidwaan sa ipinaglalabang bahagi ng aming karagatan, gawin mo sana itong bukal ng awa at magsilbing anyo ng aming bagong pag asa at kasarinlan.

Higit sa lahat, maging simbolo ito ng ating bagong tipan, maging mas matibay na ugnayan ng iyong pag ibig sa sangkatauhan, Magsilbing kagamutan ang iyong biyaya sa aming mga galos at kahirapan.

Ang aming Tinig. ay aming pag kakaisahin. naway ang bayan ay matutong yumuko at muling sa yo magbalik , magpuri, makinig. higit na aming ipinapanalangin na ipagkaloob mo ang sapat na tibay at kakayahang makita ang landas para sa iyong mas mabuting layunin para sa aming bayan.

Ikaw na po ang Bahala panginoon. sa iyo na namin inihahabilin at ipinag kakatiwala ang aming mga pasanin, ang aming mga karapatan, naway buksan mo ang mata ng mga dayuhang lapastangan sa aming mga ari arian. 

pag palain mo po ang bayan namin. gawin mong matatag, at mananampalataya.
ipakita mo Dakilang Ama, ang liwanag sa bawat isa. at muling mapanaig ang kasakdalan ng iyong mga gawa.

Patawad sa aming mga paghusga, pagkakamali at mga maling nagawa.
Naway dinggin mo ang panalangin ng bayan mo.
Magalang po namin hinihingi ang lahat sa pangalan ni Kristo Hesus dakila po naming tagapagligtas.

AMEN.


 Ratings: 4(Hits:12,145,678) (Views:12,123,567)
★★★★☆

HULING BARAHA NG PILIPINAS PARA MAKUHA ANG ISLA MULA SA CHINA (MUST READ)

Share
  •  
    Copyright © INFOGRAPIX | Designed by Templateism.com | WPResearcher.com | Blogger Templates